wyposażenie

Posted in Bez kategorii on styczeń 31st, 2017

Jak można pisać,że jeżeli wszystkie lokale są wyposażone w wod. to płacimy wg. wskazania wod. mieszkaniowego a właściciel pokrywa różnicę? A właściciel to niby filantrop? I tak płacimy wszyscy tylko np. w pozycji “koszty eksploatacji”

Różnica dzielona po równo wg. mieszkania? To proszę wyobrazić sobie sytuację w jednym mieszkaniu młode małżeństwo z ósemką  :( dzieci, a w drugim takim samym starsze małżeństwo.Płacą takie same różnice?

Rozliczenie jest wg. wodomierza głównego,a mieszkaniowe są tylko PODZIELNIKAMI kosztów i to w 99% klasy metrologicznej “C” czyli tej najgorszej.  to nie pierwszy przypadek tego typu, ale wreszcie ktoś się odważył na forum sprawę opublikować.

Ale jeżeli woda to proszę bardzo.

1. Cytowany art.27.1 mówi przecież wyrażnie o sposobie rozliczania wody, dlatego nie mam pojęcia skąd Pani redaktor wzięła dane,że różnicę rozliczamy wg. metrów.Równie dobrze możemy rozliczać wg. wieku,ilości włosów na głowie,stanu konta,itp.I wbrew logice to wszystko może być PRAWIDŁOWE pod warunkiem,że dany sposób rozliczenia mam określony w UMOWIE !!.Dlatego publiczne określenie (a za takie coś mogę uważać artykuł ),że różnicę płacimy od metrów,uważam za wprowadzające w błąd czytelników.

2.Art.27.3 w praktyce nie ma praktycznie zastosowania,gdyż na przedsiębiorstwach wod.-kan. ciąży OBOWIĄZEK montażu wodomoerzy głównych.Jeżeli ich nie ma do dnia dzisiejszego,to widocznie ten stan rzeczy odpowiada owym przedsiębiorstwom.Widocznie naliczany ryczałt jest większy od zużucia,które pokazał by wodomierz.

Moje określenie ” wpakować się w bagno” tyczyło się właśnie gdyby ktoś z Państwa czytających to forum chciał się oprzeć na tym artykule i dochodził np. zwrotu poniesionych kosztów za wybudowane przyłącze.

Z mojej strony sądzę ze jak jest jedna redakcja a prowadzi kilka ścisłych tematów (e-dachy e-instalacje itd.) to nigdy nic do końca nie napisze dokładnie. w budynku wielorodzinnym to chyba zarządca rozlicza zuzycie wody na podstawie odczytów indywidualnych odczytów. Jednak zauważ że część wody używana jest jako woda techniczna, np do sprzątania, to niby dlaczego nie ma być np. rozdzielana po równo? Poza tym to jest sprawa ustalana wspolnie przez zarządcę i lokatorów… u mnie tak jest przynajmniej…..

ciekawa jestem w jakie bagno ja się np. mogę wpakować czytając ten artykuł, bo nie rozumiem. Jak na razie każdy z was tylko coś mówi ale konkretów w tym za grosz nie widzę Art. 27. 1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, określi, w drodze rozporządzenia, przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych odbiorców usług oraz wskaźniki średniego zużycia wody określone w szczególności dla gospodarstw domowych, usług oraz innej działalności w miastach i na wsiach.

4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Jest wiele innych serwisów które specjalizują się tylko w jednym temacie i znają go od podszewki.

Od wielu lat ludziom mówiono o oszczędzaniu wody,nie płaceniu za innych i dochodzi do takich paradoksów,że gdyby tej wody zużywano 5 razy więcej to w ok.65% miast była by TAŃSZA a rachunek wzrósł by niewiele.Mam głównie na myśli utrzymanie i czyszczenie wyschniętych sieci kanalizacyjnych , których to prac koszty i tak są wliczone w obowiązującą taryfę.

odcinek

Posted in Bez kategorii on styczeń 31st, 2017

“Oznacza to, że odbiorca musi zapłacić tylko za wykonanie odcinka od budynku do granicy nierucho-

mości. Odcinek między tą granicą a siecią leży już poza strefą zainteresowania odbiorcy, ponieważ

z punktu widzenia prawa odcinek wymiana zawalonej kanalizacji ten to już sieć (urządzenie kanalizacyjne). Koszty jego wybudo-

wania ponosi więc przedsiębiorstwo kanalizacyjne.

Rys.3. Przyłącze kanalizacyjne - defnicja wg. znowelizowanej ustawy

Mam już przyłącze… Jeśli wszyscy mieszkańcy mają wodomierze, płacą za faktycznie zużytą wodę (wg. wskazania wodo-

mierza mieszkaniowego). Jeśli między sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych a wskazaniami wo-

domierza głównego jest różnica (tzn. dostarczono więcej wody niż zużyli mieszkańcy) możliwe są dwa rozwiązania. Właściciel budynku albo sam rozlicza się z dodatkowo zużytej wody, albo dzieli op-

łatę “po równo” pomiędzy mieszkańców.

Jeśli w mieszkaniach nie ma wodomierzy, opłata za wodę określona wg. wskazań wodomierza głów-

nego dzielona jest proporcjonalnie do ilości lokali - za każdy lokal wnoszona jest taka sama opłata niezależnie od jego wielkości i faktycznego zużycia wody.

Jeśli wodomierze są tylko w części lokali, oblicza się różnicę między wskazaniami wodomierza główne-

go a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Różnica ta jest dzielona proporcjonalnie do ilości nieopomiarowanych lokali - mieszkańcy, którzy nie mają wodomierzy płacą taką samą sumę. Miesz-

kańcy lokali, w których są wodomierze płacą zgodnie z ich wskazaniami.”

Pozostaje jeszcze bardzo ważna kwestia dla osób, które wybudowały już przyłącza kanalizacyjne wg. przepisów starej ustawy. Nie wprowadzono żadnych przepisów, które mówią o tym, jak mają być traktowane przyłącza powstałe przed nowelizacją ustawy. Oznacza to, że będzie można ubie-

gać się o zwrot kosztów wybudowania odcinka od granicy nieruchomości do sieci, ponieważ odcinek ten nie jest już przyłączem, tylko siecią. Zapewnia to art. 31.1, który mówi: “Osoby, które wybudo-

wały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie”. Trzeba tu zauważyć, że w myśl ustawy, przyłącze kanalizacyjne nie jest urządzeniem kanalizacyjnym, natomiast jest nim sieć kanalizacyjna.

Dobra wiadomość dla budujących

spowoduje zapewne spory bałagan organizacyjny i prawny. Nowa definicja przykanalika - odcinka łączącego instalację z siecią kanalizacyjną jest bardzo korzystna dla inwestora, który przecież płaci za jego wykonanie. Do tej pory za przykanalik uznawano cały odcinek łączący sieć z instalacją na terenie nieruchomości. Wg. noweli, od tej pory właściciel działki będzie finansował tylko ten odcinek,”

Proszę sobie wyobrażić,że jestem przedsiębiorstwo wod.-kan. i wystąpić z wnioskiem,że życzy sobie Pani zwrotu poniesionych kosztów za odcinek przyłącza, który stał się siecią,a ja mówię,że go nie chcę.Proszę podpowiedzieć sposób na rozwiązanie tego problemu.Powiem więcej,przyłącze Pani już ma a ja nie podpisuję umowy na odbiór ścieków,bo jeszcze papierki daleko w polu.Zamieszka Pani w takim domu?.

Jako inwestor wybudowała Pani swoją część przyłącza,a wodociągi mówią,że mogą pociągnąć to dalej np.w2020 r i co dalej z tym domkiem?

zbiornik

Posted in Bez kategorii on sierpień 10th, 2016

Jak jest woda w zbiorniku, to hydrofor (oczywiście, zabezpieczony przed suchobiegiem) podaje ciśnienie wyższe jak z wodociągów.

Wtedy zawór zwrotny na rurce z wodociągów jest ZAMKNIĘTY. Dociśnięty ciśnieniem hydrofora.

Tak właściwie, to nastawą reduktora przyłącze ciśnienia na układzie hydrofora.

Woda rurzana nie popłynie. Popłynie jedynie ta ze zbiornika.

Jak wody w zbiorniku braknie, to nie będzie czym TEGO ciśnienia wypracować, a wtedy poprzez zawór zwrotny popłynie woda miejska.Zapominasz o jednym aspekcie trzymania 10 m3 wody z deszczu w szczelnym zbiorniku - przecież ta woda zbiera ze sobą wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Dawno minęły czasy gdy deszczówka była “najczystsza”. Teraz zawiera ona pyły z powietrza (także metale ciężkie), brud z dachu, a jak jakiś ptak na ten dach narobi to też to wszystko spłynie do zbiornika przyłącze kanalizacji . A tam wszelkie bakterie i inne żyjątka już sobie urządzą dobre warunki (wilgotno, ciepło) do rozwoju… I teraz jeśli ta woda ma służyć do podlewania to nie wrzucisz tam chloru, a jak do użytkowania “na równi” z miejską - to nawet po chlorowaniu jej walory użytkowe mogą być wątpliwe.

ABY NIE NAPEŁNIĆ NIĄ ZBIORNIKA trzeba na układzie hydrofora TEŻ dać zawór zwrotny.Rzeczywiście muszę jeszcze rozwiązać temat oczyszczania deszczówki zanim trafi do zbiornika przyąłcza wody .

Chciałem właśnie założyć jakieś filtry przed wlotem do zbiornika.

Czytałem również kiedyś o układzie, który miał zamontowane w rurze szczelne lampy UV ale to chyba do mnie nie przemawia specjalnie.

Tą wodę co z nieba leci też będziecie filtrować? Są zanieczyszczenia, wykonanie przyłączy wody dodatkowo to co zleci z dachu. Przecież to samo spada na wasz trawnik i warzywa.

Ja taką niefiltrowana woda podlewam. Tylko woda ogrodowa. Mieliśmy splukiwac jednak jak policzylem koszty instalacji filtrów to odpuściłem. Mam tylko czyszczaki na końcach rur spustowych.

Rzeczywiście posiadanie takiego układu ma swoje wady, ale zalet parę również ma.

Jeżeli chcę tą wodę używać min. do podlewania to nie za dobrze jest pakować jakąś chemię do zbiornika.

Może są jakieś tabletki, szybko się rozkładające link i np za 24 h można już tym podlewać ogród?

Wtedy ciśnienie sieci miejskiej go zamknie a woda pojawi się tylko w rurkach układu domowego.

zamykacz

Posted in Bez kategorii on maj 18th, 2016

ta kabina zasuwała jak głupia do góry więc raczej ogranicznik prędkości nie zadziałał. A zatrzymanie przeciwwagi i kabiny przyjmuje się przy znamionowych warunkach pracy czyli - standardowa prędkość wznoszenia.Jeśli przyłożymy siłę do masy która ją ciągnie do góry i masa przyspiesz zgodnie z przyspieszeniem( wynika z różnicy przyspieszenia ziemskiego i przyspieszenia powstałego od przyłożonej siły) to nagłe wyłączenie siły jaką jest przeciwwaga nie spowoduje zatrzymania się masy w miejscu (pomimo że działa grawitacja). Zjawisko to w fizyce jak pamiętam nazywa się pędem a w ruchu obrotowym popędem. Co to znaczy zasuwany? Ze ma drzwi automatyczne? Jak taki to ma silnik prądu stałego z (chyba) jedną przekładnią, która napędza paskiem skrzydła.Po drugiej stronie kolejna przekładnia która napędza tzw. sterownik drzwi czyli ustrojstwo z 6 lub 8 regulowanymi rezystorami drutowymi i dwoma pakietami styków które odpowiadają za otwieranie i zamykanie drzwi. Można go używać jako grzejnik :) W starych licencjach masz coś w rodzaju samozamykacza. Takie ramie jest widoczne po otwarciu drzwi. Tym ramieniem również blokujesz drzwi żeby się nie zamykały w trakcji załadunku np. mebli do windy. U mnie po modernizacji też zrobili taki amortyzator i niestety nie ma możliwości zablokowania drzwi a w przypadku dźwigu towarowo - osobowego to jest jakaś masakra. Żeby coś wnieść to trzeba dodatkowej osoby do trzymania drzwi. Nie wiem co za koleś tak wymyślił, ale jest to cholernie uciążliwe. Generalnie jedno wielkie badziewie, co ja się tego torby papierowe  cholerstwa naregenerowałem to nie chcecie wiedziećA skąd wiesz że uderzyła w strop? Obejrzałem film kilka razy i w zasadzie nie widać w szczelinie drzwi żeby kabina podskoczyła. Od razu mówię, że nie jestem specjalistą od wind, tylko ich użytkownikiem. Z tym “samozamykaczem” a w zasadzie jego likwidacji to wydaje mi się nie tak głupia sprawa, dlatego, że kiedy u mnie jeździły takie windy to niektórzy pomysłowi (blok 14 pięter) robili tak: wzywali np. na te 14 jedną windę i blokowali, zaraz potem wzywali drugą i też blokowali po czym spokojnie znosili sobie mebelki do obu wind nie przejmując się innymi, że dymają na piechotę. Nawet w dwójkę potrafili “obsłużyć” cały transport, bo jechali w dół pojedyńczo i na dole też zablokować oboje dzrzwi. Wtedy wiadomo, że im nikt nie podskoczył bo i tak musieli wynieść meble.

U mnie też włącza się alarm po 30 sekundach otwartych drzwi. Z jednej strony jest to fajna sprawa, bo niektórzy nie potrafią za du.ą zamknąć drzwi a same się czasami nie domkną, natomiast jest to bardzo irytujący dźwięk w przypadku transportu mebli, gdyż nie wyłącza się on nawet po otwarciu przedziału bagażowego, natomiast możliwość wezwania dźwigu z każdego piętra zostaje wyłączona. Co do podpierania drzwi to u mnie na klatce schodowej jest tak wyślizgana podłoga, że trzeba postawić albo coś ciężkiego albo dużego bo inne przedmioty (np: podwinięta wykładzina) nie dają rady.

Po za tym takie małe blokowe chuliganki robiły to samo, ale dla jaj. Wyginali też styki w drzwiach aby winda nie ruszyła. Czasem sam doginałem z powrotem, żeby ruszyła. Nie wiemy jaka jest prędkość znamionowa, czy to stary dźwig czy nowy, jeśli nowy to może być wyposażony w chwytacze blokujące do góry a nie spowalniające. Takie torebki chwytacze działają natychmiast i uderzenie potrafi być tak potężne że konstrukcja w maszynowni aż podskakuje.To tak jak z podrzucaniem kamienia  do góry. Jak nadamy mu odpowiednią prędkość i otworzymy rękę to sam pofrunie do góry. Myślę że też tak było z ta kabiną. Pomimo że przeciwwaga się zatrzymała to kabina tak szybko gnała do góry że z rozpędu przykurzyła w strop.

konsola

Posted in Bez kategorii on maj 18th, 2016

iałem przyjemność przejechać się swoim PROLIFTem z chłopakami z miasta. Nie jestem mały bo warze koło 90kg ale jak chłopcy zaczeli wsiadać to poczułem, się mały. Najśmieszniejsze była reakcja windy. Pierwszy wszedł miał 100kg z dużym hakiem drugi też no a trzeci to z 200kg na bank. Jak wsiadł ostatni do kabiny to ostro zabujało w górę i w dół kabiną alarm się włączył przeciążeniowy po czym po 3 sekundach zgasł i winda ruszyła. Normalnie jak szprotka w akwarium z rekinami i jeszcze te spojrzenia hehe. Dodam, że obciążalność kabiny była 680kgzisiaj natknąłem się na głupią sytuację przy niespełna miesiąc temu uruchomionej nowej windzie (drzwi szybowe też rozsuwane). Na parterze podchodzę do windy, ktoś wychodzi, a na wyświetlaczu jest pokazane, że jest na 1. Później zjeżdżam windą obok (to już jest zmodernizowany zremb) patrzę i znowu to samo. Na konsoli w kabinie już było w porządku. Nawet nie wiem jak reagowała winda na wezwania z wewnątrz, bo jechałem na górę, a później jak wracałem to przyjechała druga. Wyświetlacz na parterze od drugiej windy działał dobrze. Dodam że blok ma 10 pięter.  Niby dojeżdża do przystanku, przycisk wezwania gaśnie, na wyświetlaczu piętra niby 0 (czyli parter), ale winda otworzyła się piętro wyżej. Gdzieś po drodze pomieszały jej się piętra. Gdyby wysłać ją na 4 piętro, otworzyłaby się na piątym. Chciałem ją wysłać na ostatnie piętro, ale pomyślałem, że lepiej nie próbować (pewnie zadziałby wyłącznik krańcowy, ale po co ryzykować. Gdyby nie zadziałał, kabina uderzyłaby w strop.jak się zawiesi pomiary wydajności wentylacji to wywala na wyświetlaczu -2 czyli stację bazowa i tam posuwa. Kiedyś mnie nieźle nastraszył. Ruszył no i nagle pojawia się -2 a to garaż pierwsze piętro od dołu. Ja patrze a ona -2 ciągle i jedzie w duł jedzie jedzie już mi się ciepło zrobiło czy się zatrzyma przed betoniakiem no ale się zatrzymała.Na stacji bazowej testuje sobie drzwi wolno je otwierając i zamykając przy tym popiskuje. Najgorsze to jest wychodzenie podczas takiego rytuału testowego. Bo przy testowaniu drzwi to czujnik przy drzwiach chyba nie działa . Raz tak wychodziłem to z maksymalną prędkością zaczęła zamykać drzwi i mnie skasowała jak bilet starej pierwszy raz od dawna się zepsuł. Na parterze ściągam windę. Winda przyjeżdża, wchodzę, naciskam 3. Winda zblokuje drzwi, rusza i po chwili się zatrzymuje (jakieś parę (może więcej) centymetrów przejechała) odblokowuje drzwi, przycisk gaśnie. Wciskam jeszcze raz i znów to samo. Wychodzę, jeszcze facet stał w środku, musiałem docisnąć drzwi nie wiem czemu i znów to samo, tylko już drzwi się nie odblokowały. Facet wyszedł, bo pociągnął za rygiel. Już na 3 piętrze próbowałem ściągnąć i nic. Po 40 minutach wyjrzałem na klatkę i winda działała. Ściągnąłem ją i puściłem na 4. Nie wiem czy się sama naprawiła czy był konserwator. Czy mogło tak być, że skrzynka odpowiedzialna za dojazd do piętra mogła się wyłączyć i włączyć (jak winda nie działała nie paliła się dioda na skrzynce)? generacji.na pewno by nie wjechała na krańcowy ani też by nie uderzyła w strop, dojechała by do końcowego i sterownik by odczytał jeden z krańcowych przystanków (czyt. odnalazł by się), i tyle, tym bardziej strop nie zostałby naruszony, nawet jeśli nie odnalazła by się na końcowym i nie zadziałał krańcowy to jeszcze istnieje coś takiego jak cierność, dźwig dojechałby na samą górę, przeciwwaga na słupek i zależnie od sterowania, po czasie określonym w sterowniku dźwig zostałby unieruchomiony bez żadnego niebezpieczeństwa.

:D

przepływ

Posted in Bez kategorii on marzec 29th, 2016

Potrzebuję zmienić kierunek obiegu wentylacji i chcę zrobić to z dwóch przepustnic z obejściem, zasilanych jednym siłownikiem.  Czy jest na to lepszy sposób? Może są gotowe przepustnice dedykowane temu problemowi.

Czy jeden siłownik np.Belimo poradzi sobie, żeby obrócić 4 płaszczyzny?

średnica kanału: fi125mm; materiał: stal nierdzewna AISI 304;  Gdyby ośki obydwu przepustnic były do siebie równolegle, można zastosować cięgno tzw. “kątowe” i wtedy wystarczyłby na pewno jeden siłownik o odpowiedniej sile. Kąty otwarcia można zgrać nawet doświadczalnie ponieważ możemy regulować sobie kąt dokręcenia ramienia do każdej ośki. Nie mogę znaleźć żadnego zdjęcia w sieci, ewentualnie sam zrobię foto live żeby pokazać o co mi chodzi. Można to zrobić na jednym siłowniku o niewielkiej sile. Najłatwiej dać trójnik+ dwie pomiary wentylacji Warszawa przepustnice, ale dedykowane pod siłownik, czyli w miejscu sterowania przepustnicą przygrzana jest płaska blacha do której zamocujesz siłownik, a trzpień przepustnicy jest dłuższy, żeby zamocować siłowni. Potem przepustnice ( ich mechanizmy ) spinamy prętem żeby pracowały przeciwbieżnie ( jedna otwarta, to druga zamknięta) Silnik pompy pójdzie w drugą stronę ale kierunek przepływu pozostanie ten sam.  wykonałem układ grzewczy jak na rysunku. Uzyskałem ciepłą wodę wykorzystując ciepło od rury spalinowej wkładu grzewczego kominka. W tym celu wykonałem „spiralę grzejną” poprzez nawinięcie spirali z rurki miedzianej fi 15mm bezpośrednio na rurze wylotowej odprowadzającej spaliny z wkładu grzewczego. Jako zasobnika ciepłej wody użyłem zbiornika od hydroforu o pojemności 200 litrów. „Spirala grzejna” jest podłączona ze zbiornikiem rurkami miedzianymi o długości 8m (tyle wynosi odległość pomiędzy wyjściem ze spirali i zbiornikiem). Zbiornik jest ulokowany na kondegnacji wyższej niż kominek. Układ działa 10 lat i w zasadzie nie narzekam. Zimą ciepłej wody mam pod dostatkiem a i strych jest ogrzewany (zbiornika nie izolowałem). Ostatnio siadła mi pompka cyrkulacyjna, miałem model grundfosa : UP15-14B. Pompka była załączana sterownikiem, gdy pojawiała się ciepła woda na rurce zasilającej zbiornik (temp. załączenia ustawiona na ok. 45 stopni). W okresie eksploatacji ujawnił się pewien problem. Mianowicie, gdy pompka nie pracuje na skutek braku gorącej wody z wygaszonego kominka a następnie się „rozhajcuje” kominek to nieraz występuje zjawisko zmiany kierunku przepływu wody - tzn. gorąca woda płynie grawitacyjnie do zbiornika w stronę „powrotu ”(pompki). Nie zawsze się tak dzieje. Czasem grawitacyjny przepływ wody jest zgody z kierunkiem zaznaczonym na schemacie.

1) Dlaczego tak się dzieje, czym jest powodowany różny kierunek przepływu ciepłej wody ? Jeśli dobrze rozumuję to woda powinna płynąć tak jak jest zaznaczone na schemacie – czyli górne wyjście spirali grzejnej powinno być podłączone z wyższym punktem w zbiorniku. Być może na zmianę grawitacyjnego kierunku przepływu wody ma wpływ to czy w zbiorniku jest jeszcze ciepła woda czy też została ona zużyta j jest zimna. W końcu spirala grzejna i zbiornik ciepła to naczynia połączone.

2) Jak temu zapobiec ? Nie mam możliwości podłączenia czujnika temperatury sterownika bezpośrednio nad spiralą. Przynajmniej na razie.

Szkoda mi nowej pompki, będzie musiała chyba cały czas pracować. W innym razie będzie dostawała gorącą wodę z kamieniem w momencie „wstecznego” przepływu wody ponieważ czujnik, który jest ulokowany na rurce zasilania nie załączy sterownika (pompki).

3) Na schemacie zaznaczyłem w czerwonej obwódce zawór zwrotny. Obecnie nie ma go w instalacji ale być może jego zamontowanie zapobiegło by zmianie kierunku przepływu wody ? Jeśli tak to gdzie go ulokować (czy na wejściu pompki czy też za nią) ? A może w ogóle pompkę zainstalować nie na rurce powrotnej ze zbiornika (jak obecnie) lecz na zasilającej ?

Jeszcze jedna sprawa. Poprzednia pompka najprawdopodobniej zużyła się dlatego, że w wodzie jest sporo kamienia. Gdy odłączałem pompkę i wypuściłem wodę poprzez „powrót” wypłynęło z nią bardzo dużo kamienistych łusek. Chwilę „czyściłem” instalację i nazbierało się tego dziadostwa chyba z pół kilo. W zasadzie cały czas wypływa. Podejrzewam, że rurki spirali są też już mocno „zakamienione. Zakupiłem magnetyzer, który ma ponoć powstrzymać zakamienianie ale nie wiem na ile jest skuteczny.

4) Co robić ewentualnie jeszcze na obecną chwilę z tym fantem ? Kiedyś planuję wymianę mojej spirali, przy okazji remontu kominka ale na razie jeszcze chciałbym wykorzystać stary układ.

Kierunek przepływu reguluje korpus pompy. Wirnik ma za zadanie tylko odpychać wodę na zewnątrz i nie ważne w którą stronę będzie się kręcił, przepływ będzie zawsze w jedną stronę.

Są gotowe “trójniki z przepustnicą”. Wpisz takie hasło w wyszukiwarkę obrazków google i będziesz wiedział o co chodzi. Do całości będzie trzeba dwóch siłowników. Może nawet na jednym się uda jeśli dobrze zgrają się kąty otwarcia/zamknięcia przepustnic.

Jeżeli ktoś może mi wykonać takie coś do końca miesiąca, to bardzo proszę o ofertę.

praca

Posted in Bez kategorii on grudzień 19th, 2015

Polska to jest dziś kraj ludzi marnie wykształconych, z bardzo słabą infrastrukturą, fatalnym prawem, niskimi podatkami i bardzo niskimi kosztami pracy, stąd też zagraniczny kapitał zakłada tu tylko swoje montownie, które, jak wiadomo, bardzo łatwo jest przenieść tam, gdzie koszta pracy są jeszcze niższe.

Osoby pracujące w szarej strefie są zaś zawsze pasożytami, jako że nie płacą one podatków, a wyłudzają takie świadczenia jak n.p. opieka medyczna czy też edukacja dla ich dzieci. Szara strefa to jest problem każdej słabo rozwiniętej gospodarki i każdego słabego państwa, takiego jak właśnie Polska czyszczenie separatorów .

Zgoda, inwestor nie inwestuje w najbiedniejsze państwa, gdyż tam nie ma państwa, a tylko jego nędzna namiastka, nie zdolna nawet do ochrony interesów zagranicznych inwestorów. Ale to niewielka dla nas pociecha, że w Polsce jest jednak lepiej niż w Somalii czy też w Syrii. Aspiryna - żeby coś eksportować to trzeba wpierw to wyprodukować i muszą na to być klienci.

Zatem trzeba :

- wiedzieć co produkować ( atrakcyjny dla innych produkt )

- mieć z czego to wyprodukować ( surowce )

- znać technologię przetwarzania posiadanego surowca w ów atrakcyjny wyrób

- mieć potrzebne do tego urządzenia i narzędzia

- dysponować ludźmi, którzy potrafią ten surowiec, za pomocą tych urządzeń i narzędzi w pożądany wyrób przetworzyć.

Masz pomysł co, z czego , kim i gdzie to zrealizować ? Prawo popytu i podaży działa w ramach UE. Polska to kraj ludzi wykształconych, z bardzo dobrą infrastrukturą, niezłym prawem, niskimi podatkami i bardzo niskimi kosztami pracy. Dlatego też inwestor wali tu oknami i drzwiami. Dodając do tego dużą szarą strefę, gdzie pracuje mnóstwo Polaków przedstawiających się jako bezrobotni, otrzymujemy w PL bardzo niskie realne bezrobocie.

Inwestor nie będzie natomiast inwestował w krajach III świata, gdzie co prawda koszty pracy są jeszcze niższe, ale ryzyko niepowodzenia inwestycji zdecydowani wyższe. Gdzie infrastruktura często nie istnieje, a korupcja jest porażająca.

sprawność

Posted in Bez kategorii on wrzesień 13th, 2014

Mam zamiar zbudować generator

W zbiorniku, w którym są wpuszczone spaliny jest wężownica (rurka fi 8 zewnątrz )w której jest pompowana woda

Woda ogrzana do temp. ok 600-700 stopni zamienia sie w parę (para nasycona)

Następnie rurka się zwęża Parę wodną bym wprowadził dopiero gdy silnik sie rozgrzeje

1800 *C to temperatura wybuchu mieszanki

do jakiej temperatury ogrzeje sie para podaczas wybuchu mieszanki (max 20%pary w stosunku do całości), jeżeli kompresje mamy w okolicach 10 atm ?

Będzie ty chyba para sucha-przegrzana

mam takie pytanie Im wyższa jest temperatura spalin tym niższa jest sprawność przetwarzania energii paliwa na pracę. Po prostu dużo energii idzie z dymem. Wiedział już o tym pan Carnot.

Nawet zakładając, że to możliwe i znajdziesz silnik, który daje spaliny o temperaturze 800oC to rureczka o fi 8 mm raczej pęknie lub układ się rozszczelni, z powodu tego wąskiego gardła. Jeszcze dobre pytanie ile dostarczysz tego ciepła ze spalania? Ile będzie wody? Sprawność silników parowych to 10, w porywach 20%, ale one stosują parę przegrzaną.

Na twoim miejscu zastanowiłbym się jak obniżyć temperaturę spalin, ponieważ silnik osiągnie wtedy większą wydajność. Wysoka temperatura spalin = niski stopien kompresji/sprężania = duże spalanie.

Co się stanie z parą gdy się rozpręży, po zwężeniu swojej drogi?

czy nie stropli się zbyt gwałtownie Do kuszki od katalizatora chce dać weżownice fi8 gdzie bedzie przeplywac woda

calośc chce zamontowac zamiast katalizatora, stad spaliny o takiej temperaturze

przypuscmy, że to bedzie 600 -500 stopni celciusza Np jeżeli pare wodna o temp ok 200 stopni sprowadze do cylindra silnika spalinowego z mieszanką lpg (ok 20% pary wodne do mieszanki wybuchowej)Temperatura spalin wychodząca z rury wydechowej to góra 100oC, gdzieś za silnikiem jest w porywach 300oC. Zanim silnik się ogrzeje to troszkę czasu minie. Nic w przyrodzie nie ucieka.  Jeżeli odbierzesz ciepło ze spalin to zmieni się ciąg wydzielanych gazów spalinowych. Z resztą dużo tego ciepła nie uda Ci się odebrać.

Licząc, że samochód spala 8l benzyny na 100 km, na wydzielanie ciepła idą 4l  hydraulik Marki benzyny na 100 km to mając tyle paliwa ile wody ogrzejesz nawet do 2000C?

Na jakiej podstawie sądzisz, że jak wprowadzisz 20% pary do mieszanki LPG to temperatura wzrośnie Ci do 1800oC? Nawet gdyby taki wtrysk pary się udał to temperatura powinna nieznacznie wzrosnąć. W temp 1800oC nastąpiłby termiczny rozkład wody, a z silnika nic by nie zostało.

nastapi wybuch, temperatura wzrośnie do (1800 stopni to wybuch )

To do jakiej temperatury wzrośnie mi cała mieszanka z para (Będzie to para przegrzana)

Te spaliny i tak ida w powietrze, wiec będa się w tym miejscu ochładzac oddając ciepło wodzie, podwyzszają sprawnośc silnika, mniejsze ciśnienie spalin9spaliny się znacznie ochłodzą)

kupno

Posted in Bez kategorii on kwiecień 2nd, 2014

Jeżeli rosja faktycznie bankrutuje, to może oznaczać jedno. Rozpoczęcie działań militarnych ! Jak wiadomo wojna nakręca gospodarke jak głupia. Z resztą to samo zrobił przywódca 3 rzeszy podczas kryzysu ekonomicznego - zaczął się zbroić, co nakręciło gospodarke ówczesnej 3 rzeszy. To samo robi putin. Co trzeba przyznać, polityka rosji od czasów carycy katarzyny nie wiele się zmieniła. Tak więc rosja będzie parła na wojne.Rosja nie zbankrutuje, ale musi zmienić retoryke polityczną. Odsunąć dresiarzy od władzy i wojska, postawić na współpracę ze swiatem, a nie pokazywać, że jest wielkim mocarstwem! Po co Rosjanom mocarstwo, gdzie w portfelu obywatela jest pusto, a nieliczni bogacze siedza w Londyńskim CityPierwsze bankructwo “wielkiego kraju” uratowali senatorowie i kongres w USA . Kiedy Chiny podniosą wartośc swej waluty to juznic tego ” wielkiego narodu” nie uratuje. Dla nich jedynym czynnikiem stymulujacym rozwój jest ” pokojowa sprzedaż broni”, dlatego przydałaby sie jakas ROZRÓBA jak najdalej i wśród wyplacalnych uczestnikow.W Rosji obecnie są 30 % wyższe zarobki niż w Polsce 10 lat temu były 50% niższe przemysł powoli wstaje z kolan maja własny w odróżnieniu od polski tylko montownie, outsourcing centrum usług w każdej chwili mogą się wynieść i nic tu nie zostanie. Bezrobocie 5% w polandi 15%Średnia płaca w roSSji jest jakieś 40% niższa niż w PL a rozwarstwienie dużo dużo większe. Na prowincji zarabia się ok. 100-120$ miesięcznie takie są realia. Co do ich przemysłu to 50% PKB stanowi dochód z gazu i ropy i jest to poziom krajów 3ciego świata jak gdzieś w Afryce.

jako wirtualna konstrukcja umysłu, więc nie do końca jest to problematyczne, bo przecież ikonka na pulpicie komputera jest tak samo wirtualna i nikt nie kwestionuje jej istnienia. Dlatego też napisałem, że zredukowałbym polietylen to do problemu tego świata vs zaświaty bo oddzielenie ” empiryczne rzeczywistego” polipropylenu od „wirtualnego” wydaje mi się jest kwestią właśnie redukowania do dzieł człowieka, dzieł natury, rzeczy zgodnych z prawami fizyki, biologi itd itd. To wszystko leży w granicach poznawczych intelektu, wszystko co można stworzyć za pomocą mowy i sobie wyobrazić poliamidy. To co niewyobrażalne, jest równocześnie niezgodne z zasadami delrinu mowy.
Wyobraźmy sobie, że teraz nagle fizycy odkrywają reguły rządzące światem cząsteczek elementarnych. Mogą to zrobić na dwa sposoby: albo wyjaśnić wszystko wedle obecnie znanych nam reguł gramatycznych, czyli stosunki podmiot i przedmiot przyczyna i skutek, czas i przestrzeń, ilość i jakość albo plexi obecnie znane nam reguły i stworzyć całkiem nowe wyobrażenia i nowy język (uważa, że te reguły mamy już wpisane genetycznie w nasz rozum, czyli coś o czym wspominał Kant). Nie da się wedle obecnych reguł gramatycznych wytłumaczyć istnienia cząsteczki w dwóch miejscach równocześnie dlatego też to Przekraczanie można nazwać „zaświatem” bo ewolucyjnie zmieniamy konstrukcje swojego umysłu tak aby mógł odkryć nową formę istnienia. To czy to jest możliwe, wykonalne i kiedykolwiek się udało/uda jest chyba podstawowym zagadnieniem metafizycznym, bo człowiek jest albo częścią Absolutu i posiada jego potencje które tylko musi odkryć, poliwęglan albo jest tylko przedmiotem Absolutu ertanolu, czyli istnieją potencje niepoznawalne dla nas w naszym świecie.
rosja nie zbankrutuje nawet za 100lat a my juz w tym roku jak rosja nic nie kupi o nas taka prawda , rosjanie sobie drogą lotniczą przywioża wszystko nad naszymi glowami a europe nie ma co liczyc to nie stabilna gospodarka i współpraca z krajami jak nasz kazdy ma swój interes bo wczesniej wszyscy pragneli pokazac sie na rynku rosyjskim wiem co pisze bo pracowalem w rosji dla firmy FASF i co teraz tyle rozrzuconych inwestycji zostawia dla ukrainy to absurd komu chohły nuzne to naród który sam siebie nie lubi , a duzo znimi tez pracowalem to dziczyzna zawistna a w dodatku głupia w rodzinach same konflikty
Wtedy mielibyśmy do jego opisu język geometrii i wtedy moglibyśmy wiedzieć o tym świecie wszystko bo trójkąty są proste, tak na prawdę ciągle istniał by tylko ten trójkątny świat i nic poza nim ale gdybyśmy jak w moim wywodzie chcieli poznać długość przeciwprostokątnej krawędzi tego świata musielibyśmy najpierw stworzyć język do opisu tego trójkąta, na czym polega tworzenie języka delrin? To proste na dzieleniu świata na fragmenty poliwęglanu i nadawanie im nazw ertanol, a więc podzielmy nasz świat na krawędzie i środek i mamy dwa słowa które są jednak w zależności między sobą, krawędzie są na zewnątrz środka, a środek pomiędzy krawędziami.Oczywiście że rosja bankrutuje, ale nie zbankrutuje bo zacznie zabierać kraje tak ze dobrobyt będzie z innych ziem, polska też będzie rosją bo o to zadbają już politycy dbając i ratując swój tyłek i podpisując negatywne umowy. Przykład juz był np umowa o dostarczanie przez rosję gazu, rzeba być ułomnym zeby coś takiego podpisać, ale d..a uratowana i szczęśliwa bo ma procęcik osobisty,. tak rosja kupuje ludzi - nawet przywódców Czy one na prawdę istnieją to jest nieistotnie bo to kwestia plexi umowna, zależy co rozumiemy przez istnienie.
Jest jednak jeszcze wiele zależności między słowami na które dzielimy trójkąty bo język to narzędzie do dzielenia i rządzenia światem w myśl zasady dziel i rządź, takimi zależnościami jest na przykład to że jeżeli są w trójkącie jakieś przyprostokątne to musi być i przeciwprostokątna i jej długość do kwadratu równa Wystarczy spadek cen tych surowców a ich gospodarka się zwinie bardzo szybki choć i tak wzrost jest na niskim poziomie 1.3 rocznie. takie to mocarstwo jedynie wielkość kraju daje to że rząd ma spore środki choćby na wojenki. Fakt że zrobili spory postęp od 90roku ale i tak to 3ci świat.nie zarabia w dolarach tylko w rublach; nie kupuje za dolary tylko za ruble; siły nabywczej w przeliczeniu nie da się porównać już lepszy byłby ineks big maca. Dodam tylko, że Big Mac w Rosji jest tańszy niż w Chinach o pół dolara.

świat

Posted in Bez kategorii on kwiecień 2nd, 2014

Tytuły w zachodnich mediach są jednoznaczne : USA i Unia wsadziły głowę w imadło które postawiły dla nich Rosja i Chiny , W marszu do bankructwa USA i Unii znacznie przyśpieszenie ,Rosja finalizuje kontrakt energetyczny z Chinami co spowoduje że uniezależni się od kontraktów z Europą i pozwoli w każdej chwili zrezygnować z dostaw do Europy bez uszczerbku dla siebie a co doprowadziło by do natychmiastowego rozpadu i tak bankrutującej UNII. USA najbardziej zadłużony kraj świata ledwo dyszy dodrukowując biliony dolarów bez pokrycia gdy tym czasem Chiny , Rosja ,Indie ,Brazylia ,Republika Południowej Afryki ,Iran finalizują pakt o rezygnacji z dolara jako waluty rozliczeniowej w handlu to będzie gwóźdź do trumny USA,jeszcze Chiny jako największy wierzyciel USA mają w zanadrzu obligacje USA które mogą rzucić na rynek.Tylko nasi rządzący i media jak orkiestra na Titanicu gra skoczne melodie dla gawiedzi wychwalające statek aby nie widziały rozprutej burty po zderzeniu z górą lodowąW rękach Armii Czerwonej znalazło się w roku 1939 ok. 240 tysięcy polskich jeńców wojennych. Z tej liczby 125 tysięcy przekazano NKWD do obozów pracy i koncentracyjnych, resztę zaś w większości (pomijając przypadki ich rozstrzeliwania lub uśmiercania) zwolniono. Nie jest natomiast znana liczba straconych bezpośrednio po wzięciu do niewoli sowieckiej żołnierzy i oficerów polskich. Wiadomo np., że żołnierzy polskich wziętych do niewoli w 1939 roku pod Grodnem i Wilnem sowieckie dowództwo poleciło uśmiercać poprzez miażdżenie ich pod gąsienicami czołgów. Wielu jeńców polskich rozstrzelano wkrótce po ich poddaniu się w doraźnych egzekucjach. Ocenia się, że sowieckie organa władz wojskowych i NKWD doprowadziły do uśmiercenia około 2500 jeńców oraz kilkuset cywilów[1]. Zarząd NKWD część jeńców pochodzących z terenów pod kontrolą III Rzeszy przekazał Niemcom. Ostatecznie w radzieckim systemie łagrów pozostawało 40 tysięcy jeńców. Chodzi mi o to że język nauki to język do dzielenia jak każdy jeżeli sobie wyodrębnię grawitację to czy wtedy znaczy że ona istnieje a jakbym przez grawitację rozumiał to co teraz się przez nią rozumie i coś jeszcze? Tak jak w języku jakichś tam Indian polietylen którzy jak mówią drzewo to niekoniecznie rozumieją przez to samo co my ale też kawałek ziemi wokół . Chodzi mi o to że język nauki to język do dzielenia jak każdy jeżeli sobie wyodrębnię grawitację to czy wtedy znaczy że ona istnieje a jakbym przez grawitację rozumiał to co teraz się przez nią rozumie i coś jeszcze? Tak jak w języku jakichś tam Indian polietylen którzy jak mówią drzewo to niekoniecznie rozumieją przez to samo co my ale też kawałek ziemi wokół . Nie wiem, nie doczytałem jeszcze poliwęglan Warszawa ale poezja jak i cała sztuka zajmuje się już chyba przekraczaniem. Czyli poznajemy tzw głębię, to czego intelekt jak i zmysły poznać bez niej nie potrafią (intelekt i zmysły stwierdzają tylko istnienie ” powierzchniowe” świadomości ale jej głębsze stany są już kwestią przekraczania, czyli jakiś mistycznych doznań dzięki np. medytacji). Człowiek doświadczający Katharsis odkrywa nowy wcześniej nieznany stan emocjonalny dlatego wszelka mistyka/sztuka wydaje się stać wyżej niż racjonalizm lub empiryzm. Nazwałbym to syntezą racjonalizmu i empiryzmu albo materializmu i idealizmu.
Podejrzewam, że tu siedzi bomba z opóźnionym zapłonem rozsadzająca całą tę misterną konstrukcję. Jaką regułę gramatyczną delrin naruszam pisząc zdanie: „Pegaz jest to skrzydlaty koń”. Podejrzewam, że pewnie raczej chodzi o jakąś regułę empiryzmu np. to, że nikt czegoś takiego nie widział. A wtedy to już nie gramatyka poliwęglan komorowy jest tutaj wiodąca.Przestańcie karmić nas bredniami, dzisiaj profesor Orłowski wyjaśniał .Nigdy tak się nie stanie bo Unia do tego nie dopuści, niema żadnych sankcji dla Rosji dlatego Putin jest taki roześmiany. Polacy sie tak uaktywnili bo wybory i tak najwięcej podskakują, ale niedługo usiądą, mamy gorsze problemy niż Ukraina, bieda w Polsce jest straszna, pracy niema ludzie dalej emigrują, to ze Ukraińcy sa ściągani do Polski to nic dobrego nie wróży.Zobaczymy jak długo polskie społeczeństwo to wytrzyma.
„Czy to co istnieje poza poznawalnym poliuretan (zmysły, intelekt) jest częścią tego poznawalnego świata i jest kwestią czasu kiedy zostanie poznane, czy jest już czymś oddzielnym?
Poliwęglan lity jest odporny,twardy,a zarazem łatwo poddaje się obróbce:kształtowaniu,cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie oraz w różnych dziedzinach przemysłu: produkcji urządzeń przemysłowych, motoryzacji itp.Gdyby dzisiejsza Rosja ze swoją agresywną polityką zbankrutowała to byłby to dla świata pozytywne… może w końcu stałaby się normalnym krajem fajnych ludzi… którzy nie szukają wszędzie wrogów, faszystów, imeperailistów… lecz przyjaciół…
Szczególną cechą poliwęglanu litego jest jego niezwykła wytrzymałość ( 300 razy odporniejszy na uderzenia od szkła). Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie poliwęglanu litego z filtrem UV.
Płyty kanalikowe z polipropylenu to lekkie i sztywne płyty przypominające tekturę. Są one odporne na chemikalia i na warunki atmosferyczne. Mają dobre parametry izolacyjne. Ich zaletą jest łatwa obróbka. Na płytach pp jest możliwość umieszczania aplikacji graficznych obróbka tworzyw sztucznych
poprzez drukowanie lub wyklejanie foliami są dwustronnie moletowane, co powoduje zmniejszoną widoczność zarysowań powierzchni.
Są odporne w niskich temperaturach, nawet w przypadku działania znacznych sił.
Ich zaletą jest wodoodporność oraz odporność na większość popularnych rozpuszczalników i składników farb. Płyty posiadają certyfikaty wymagane dla placów zabaw np. huśtawki, siedziska karuzeli , ścianki wspinaczkowe oraz dopuszczenia do kontaktu z żywnością. duża przezroczystość - zwłaszcza w zakresie światła płyty poliwęglanowi
• ultrafioletowego ((przepuszcza 90 – 99% światła widzialnego)
• odporność na działanie ultrafioletu, dzięki czemu nie występuje proces żółknięcia materiału
• łatwość obróbki, tworzywo posiada własności termoplastyczne
• maksymalna temperatura użytkowania 70 °C
• temperatura mięknienia 80 °C
proces relaksacji tekstolit
• (wyżarzania materiału - odpuszczania wewnętrznych naprężeń po procesie obróbki) odbywa się w temperaturze stałej 80 °C - 1 h na 2 mm grubości materiału
Liczba ta wzrosła po anektowaniu przez ZSRR krajów bałtyckich, gdzie znalazło się wcześniej wielu polskich wojskowych do 45 387 osób. Część polskich jeńców znajdującą się w obozach starobielskim, ostaszkowskim oraz kozielskim wymordowano wiosną 1940 roku. Było to dokładnie 14 587 osób. Inne grupy jeńców skierowano do budowy magistrali komunikacyjnej Równe-Lwów, do pracy w kopalniach wapienia i żelaza Zjednoczenia “Nikopol-Marganiec”, do systemu łagrów tzw. Północnego Obozu Kolejowego “Siewżełdorłag” w dorzeczu Peczory. Straszne warunki pracy powodowały wielką śmiertelność wywołaną wyczerpaniem i epidemiami, jednak łączne straty wśród jeńców nie są możliwe do oszacowania. Tak naprawdę Rosja i tak padnie. Jej gospodarka stoi tylko na surowcach naturalnych. A one na bardzo długo już nie wystarczą. Głupoty piszecie o Ameryce a oni mnóstwo kasy teraz przeznaczają na badania nad alternatywnymi źródłami energii. Mając w zapasie mnóstwo nie ruszonych jeszcze surowców naturalnych już wdrażaja alternatywne. Jedyna droga dla nas jak i dla całej Unii to jak najszybciej uniezależniać się od Rosji bo ona padnie prędzej czy później i przyjdzie taki dzień, że ludzie będą przeklinać Putina.Wiadomo jedynie, że musiały to być straty dotkliwe.Po zbrojnej agresji ZSRR na Polskę 17.09.1939 r., okupacji wojskowej wschodnich terenów II Rzeczypospolitej przez Armię Czerwoną i ustaleniu w dniu 28 września 1939 r przez III Rzeszę i ZSRR w zawartym w Moskwie pakcie o granicach i przyjaźni niemiecko-sowieckiej linii granicznej na okupowanych wojskowo przez Wehrmacht i Armię Czerwoną terenach Polski mieszkańcy obu okupowanych części państwa polskiego poddani zostali represjom przez okupantów. Na terenach okupowanych i anektowanych przez ZSRR obywatele Rzeczypospolitej, zarówno Polacy , jak i obywatele polscy innych narodowości poddani została przez stalinowski aparat przemocy ZSRR brutalnym represjom, obliczonym na załamanie społecznego morale i zniszczenie w zarodku rodzącej się konspiracji. Długofalowym celem polityki ZSRR była depolonizacja Kresów Wschodnich oraz sowietyzacja ludności przyłączonych do ZSRR terenów Rzeczypospolitej. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wschód od linii granicznej ustalonej na terytorium Polski w układzie pomiędzy III Rzeszą a ZSRR zostało w październiku 1939 anektowane przez ZSRR.


This blog has been fine-tuned by 7 WordPress Tweaks